alternative

اهمیت مدیریت نیروی کار

سیستم مدیریت نیروی کار (WFM) سازمان ها را قادر می سازد تا با استفاده از معیارهای کسب و کار تعداد دقیق نیروی مورد نیاز برای هرکار در مدت زمان مشخص را تعیین کند و همچنین عملکرد روزانه ی کارمندان را مورد بررسی قرار می دهد.
به عنوان مثال در مرکز تماس یا Contact Center به حداکثر رساندن بازدهی کارشناسان با پیش بینی حجم تماس ها و کارها، پیام ها و ایمیل ها، پیگیری های لازم از واحد های مختلف و تشخیص موارد لازم برای آموزش آنها از کارهای مهم WFM به شمار می رود.
استفاده از این سیستم یکپارچه مزایای متعددی برای هر واحد یا مجموعه به دنبال خواهد داشت که از جمله مهم ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • بهبود بهره وری کارکنان
 • برنامه ریزی بهتر کار
 • کاهش هزینه های عملیاتی
 • زمان بندی های موثر و ردیابی حضور
 • ارائه خدمات بهتر

ماژول های اصلی مدیریت نیروی کار

alternative

مديريت زمانبندي کارها

 • پيش بيني کارها (Labor forecasting)
 • رديابي زمان (Time tracking)
 • تعويض شيفت (Shift swapping)
 • تهيه گزارش هاي اختصاصي (Customizable Reports)
alternative

تجزیه و تحلیل

 • تجزيه و تحليل اينکه کارها به چه صورتي بايد انجام شوند و چه کارهايي به يکديگر وابسته اند.
alternative

تخصيص و اعزام نيروي کار

 • اولويت کار
 • SLA
 • مهلت انجام کار
 • مهارت هاي مورد نياز براي انجام کار
 • ارتباط بين کار و ابزار
 • موقعيت کارکنان جهت اعزام
 • حجم کار کارمندان
 • ساعات در دسترس بودن کارکنان
 • ارجاع کار گروهي
alternative

پيگيري کارها

 • کارهاي تکميل شده
 • انتقال کارها به حالت هاي مختلف
 • بروزرساني کارها / امکان لغو کار
 • نظارت بر روند انجام کارها
 • نظارت بر انجام کارها در قلمروهاي مختلف
 • ارجاع کار مجدد با تغير اولويت کارها
 • اعلان کارهاي خارج از زمانبندي به کارکنان
alternative

پيکربندي و تنظيمات

 • مديريت قلمروها
 • مديريت مهارتها
 • مديريت مهرات هاي کارکنان و آموزش
 • مديريت در دسترس بودن کارکنان و تعطيلات
 • مديريت جلسات
alternative

گزارشات

 • دريافت گزارشات مختلف