آداک

پردازگران ارشد آداک

ســلمان علــی اکبــری از آن دســته مدیــر هــای خــوش ذوق روزگار اســت. از آنهایــی کــه بــا تکنولــوژی پیونــد قرینــی دارنــد و بخــش زیــادی از مســائل کشــور را ناشــی از خــواب رفتگــی تکنیــکال مــی داننــد . لحظاتــی را بــا او و مجموعــه آداک همــراه خواهیــم بــود :