بلاگ

آشنایی با مزایای CRM

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) شامل همه گام‌هایی است که یک سازمان برای ایجاد و تثبیت ارتباط سودمند با مشتری بر می‌دارد. اگرچه این واژه از اوایل دهه ۹۰ میلادی به صورت جدی مطرح شد اما در سال‌های اخیر سخت مورد توجه شرکت‌های تولیدی و خدماتی قرار گرفته است. در حقیقت CRM فرایند کسب، حفظ و افزایش مشتریان سودآور است که مستلزم تمرکز بر ویژگی‌های خدماتی است که به مشتری ارزش می‌دهند و وفاداری ایجاد می‌کنند.

پردازگران ارشد آداک

ســلمان علــی اکبــری از آن دســته مدیــر هــای خــوش ذوق روزگار اســت. از آنهایــی کــه بــا تکنولــوژی پیونــد قرینــی دارنــد و بخــش زیــادی از مســائل کشــور را ناشــی از خــواب رفتگــی تکنیــکال مــی داننــد . لحظاتــی را بــا او و مجموعــه آداک همــراه خواهیــم بــود :