مدیریت نیروی کار

Workforce Management

مدیریت نیروی کار با موبایل، بهینه سازی، برنامه ریزی و اعزام و ردیابی فعالیتها را بسیار ساده ساخته است. با راه اندازی این سیستم سازمان ها و شرکتها می توانند نیروی کار خود اعم از کارمندان، پیمانکاران، وسائل نقلیه و ... را به بهترین شکل مدیریت نمایند..

یکی از مهمترین کاربردهای این نرم افزار ردیابی نیروی کار در هر لحظه و تخصیص کار از راه دور و همچنین استفاده از موبایل برای حذف کاغذ و فرمها و .... که در سازمانها برای ثبت کار ها استفاده می گردد، می باشد