بازرس خط

جهت ارائه هرچه بهتر خدمات وسایل عمومی، شرکت اتوبوسرانی اهواز، برنامه ای برای مدیریت رانندگان توسط بازرس ها را بر حسب نیاز خود درخواست نمود و شرکت آداک را بر آن داشت تا با بکارگیری نیروهای متخصص بهترین اپلیکشن موبایل را در اختیار این شرکت قرار دهد.