مصاحبه با مدیرعامل آداک

پردازگران ارشد آداک

مصاحبه با مدیرعامل آداک

ســلمان علــی اکبــری از آن دســته مدیــر هــای خــوش ذوق روزگار اســت. از آنهایــی کــه بــا تکنولــوژی پیونــد قرینــی دارنــد و بخــش زیــادی از مســائل کشــور را ناشــی از خــواب رفتگــی تکنیــکال مــی داننــد . لحظاتــی را بــا او و مجموعــه آداک همــراه خواهیــم بــود :

-چطــور شــد کــه ایــده آداک بــه ذهنتــان رســید ؟

– همیشــه بــه دنبــال راهی بــودم کــه بتوانیم ایــده هــای خلاقانه را وارد دنیــای کار کنیــم. راهــی بــرای عملی کــردن آنچه در دانشــگاه بــه صــورت نظــری آموختــه بودیــم . راهــی بــرای ارائــه طــرح هــای پیشــنهادی بایگانــی دیجیتالــی. و اینگونــه بــود کــه بــه صــورت شــروع بــه کار کردیــم و تمــام تــوان خــود ۸۹رســمی در ســال را بــرای ارائــه خدمــات تخصصــی بــه هموطنــان بــه کار گرفتیــم.

-آقای علی اکبری چرا نام آداک را انتخاب نمودید؟

-آداک بــه معنــای جزیــره اســت و جالــب اینجاســت کــه یــک روز خیلــی اتفاقــی داشــتم بــه جزیــره ای فکــر مــی کــردم کــه همــه مســائل روزمــره زندگــی کامــا دیجیتــال و بــا جدیــد تریــن تکنولــوژی هــا انجــام گــردد همــان جــا بــود کــه نــام آداک را بــا هــدف جزیــره نــو آوری هــای دیجیتــال انتخــاب کردیــم.

-خیلی کوتاه اگر بخواهید پاسخ دهید، بزرگترین مزیت آداک را در چه میبینید؟

-تمــام تلاشمان در ســالهای خدمــت ایــن بــوده کــه بــا تــاش و کوشــش زیــاد بتوانیــم خدماتــی لایــق مــردم کشــور ارائــه دهیــم. تولیــد محصولــی بــا کیفیــت کــه دارای مزیــت رقابتــی بــا برنــد ایــران باشــد از جملــه اهــداف و دغدغــه هــای تیــم مــا بوده اســت.

-تا جایی که اطلاع دارم شرکت شما در بخش تحقیقات و توسعه بسیار فعال می باشد، آیا خبر جدیدی در راه است؟

-مــا همیشــه ســعی کردیــم بــا تکنولــوژی پیــش برویــم. بــدون در صــد انــرژی اش ۸۰اغــراق مــی توانــم بگویــم شــرکت مــا و تکنولــوژی هــای جدیــد صــرف مــی R&Dرا روی بحــث کنــد. خوشــبختانه بــا تــوکل بــر خــدا تــا ســه مــاه آینــده دســتاوردهای جدیــدی در بحــث دیجیتــال ســازی بــرای ارائــه بــه بــازار خواهیــم داشــت. بــا ســعی و تــاش همــکاران ایــن مجموعــه بــه امیــد خــدا تمامــی نــرم افزارهــا و پرتــال هــای شــرکت بــه هــوش مصنوعــی مجهــز خواهنــد شــد .

-آینده آداک را چگونه می بینید؟

-سعی مان این است که آداک را عاوه بر ایران در خارج از مرزهای کشور نیز توسعه دهیم و از این طریق بتوانیم ایده های بین المللی را پیاده سازی و درآمد ارزی را برای کشور به ارمغان بیاوریم.

وکلام آخر

با عشق و عاقه واقعی در هر کسب و کاری می توان نهال کوچک کسب و کار و موفقیت را به نحو احسنت پرورش داد.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت